ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی و مرتبه و پایه علمی نوع همکاری محل خدمت فعلی
تمام وقت پاره وقت
رشته و گرایش مرتبه پایه
۱ جعفر محمدزاده میلانی علوم و صنایع غذایی- تکنولوزی مواد غذایی استادیار ۵ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۲ سید جعفر هاشمی مکانیک ماشین آلات- بیوسیستم استادیار ۱۴ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۳ رضا اسماعیل زاده کناری علوم و صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی استادیار ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۴ محمدرضا کسایی علوم و صنایع غذایی- علوم فناوری غذایی دانشیار ۲۶ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۵ رضا طباطبایی کلور مکانیک ماشین های کشاورزی دانشیار ۱۲ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری