ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی و مرتبه و پایه علمی نوع همکاری محل خدمت فعلی
تمام وقت پاره وقت
رشته و گرایش مرتبه پایه
۱ فائزه زعفریان زراعت- اکوفیزیولوژی علف‌های هرز     استادیار ۳ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۲ زربخت انصاری پیرسرایی علوم دام- فیزیولوژی دام استادیار ۱۶ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۳ رضا فرهمندفر علوم و صنایع غذایی استادیار ا ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۴ سکینه یگانه شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان استادیار ۴ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۵ اسدالله تیموری علوم دام دانشیار ۹ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری