ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی و مرتبه و پایه علمی نوع همکاری محل خدمت فعلی
تمام وقت پاره وقت
رشته و گرایش مرتبه پایه
۱ علی معتمدزادگان علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی دانشیار ۱۳ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۲ صفرعلی مهدیان گیاهشناسی- بیماری شناسی گیاهی استادیار ۱۲ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۳ زینب رفتنی امیری علوم و صنایع غذایی دانشیار ۱۸ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۴ سیدعلی جعفرپور شیلات- فراوری محصولات شیلاتی دانشیار ۵ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۵ جمشید فرمانی علوم و صنایع غذایی- فناوری تبدیل غذا استادیار ۲ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۶ غفار کیانی علوم زراعی- اصلاح نباتات استادیار ۲ ۵۰% دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری