سرپرست پژوهشکده

دکتر رضا اسماعیل زاده کناری
عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی

مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: ۰۱۱۳۳۶۸۷۷۱۸
شماره نمابر: ۰۱۱۳۳۶۸۷۷۱۸