پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با هدف گسترش پژوهش های کاربردی و تقاضامحور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تشکیل گردیده است. در این پژوهشکده بستر تحقیق و فناوری در حوزه های مختلف صنایع تبدیلی کشاورزی و غذا فراهم بوده و در ساختار درون سازمانی آن اعضای هیأت علمی فعال و توانمند در سطح داخل و خارج از دانشگاه استفاده گردیده است.

در حال حاضر سه گروه پژوهشی:

۱- گروه پژوهشی غذای حلال و طیب
۲- گروه پژوهشی غذاهای ارگانیک و فراسودمند
۳- گروه پژوهشی فناوری‌های نوین غذایی
در پژوهشکده فعال هستند.
همچنین در راستای جذب مشارکت بیشتر از تمام اقشار علمی مرتبط با علوم و صنایع غذایی انجمن علمی پژوهشکده تشکیل شده و آماده پذیرش عضو جدید است.